Skip to main content block
menu
:::

Location

  Our Location
  * From Taipei
  Zhongshan highway - Chaiyi -Jhongpu Interchange - Formosa Highway  - 84 Express Way  - Yujing - Jiashian -  Namasia Township  (Tai 21 Expressway Southbound)
  * From Kaohsiung
  Kaohsiung - Chishan  - Jiashian -  Namasia Township (Tai 21 Expressway Southbound)
  :::